Inschrijven

Welkom bij De Vrijduit, een maatstaf voor goederen en diensten

De Vrijduit is een plek om je talenten naar buiten te brengen, klein of groot. Om samenwerkingen aan te gaan. Een netwerk, een bibliotheek van skills, goederen en diensten om op terug te vallen in de bijzondere tijd die komt. Met hoe meer we t doen hoe leuker het wordt. Het doel is, een geldvrije samenleving  met als tussenstap vrijduiten als vrije bijdrage. Want we hebben allemaal zoveel te bieden en we weten dat niet altijd meteen van elkaar.

Wat is de Vrijduit? Een netwerk van SKILLS, DIENSTEN en GOEDEREN van andere vrijduiters en vrijlanders in je buurt en over heel Vlaanderen. Een plek om je TALENTEN te delen. Een manier om je WILDSTE DROMEN te verwezenlijken en zo samen die nieuwe wereld niet enkel te dromen maar ook concreet neer te zetten. Je kan elkaars tijd waarderen met Vrijduiten. Wat is dan het verschil met Lets? In de Letsgroepen kan je dit ook, maar met de Vrijduit willen we een stap verder gaan. Onafhankelijk zijn. Het groter zien. Ook projecten creëren in de grotere COMMUNITY. Met als uiteindelijk doel : een GELD VRIJE SAMENLEVING van onvoorwaardelijk geven waar we elkaar terug durven vertrouwen en met mekaar bouwen aan het nieuwe.

 Procedure :Maak je digitale account aan

   - even geduld : de administrator dient  je account manueel goed te keuren. 
   - de administrator stuurt je vervolgens een email met wachtwoord voor je eerste aanmelding
   - na aanmelding kan je je wachtwoord aanpassen

De software werkt ook op je gsm (internet). Zo beloon je onmiddellijk je leverancier/helper. 
Vergeet ook je 5 euro bijdrage niet te storten op BE16 9734 2976 2574 met vermelding van je codecijfer + Naam en voornaam zoals bekend in de Vrijduit (wordt toegekend bij activering van je account). De rekening staat op naam van Wim Gybels. Heb je vragen? Mail dan naar vrijduit@protonmail.com.

 

Handel bij het vrijduiten als een goede huisvader en bespreek alles goed op voorhand. Wil je een risicovolle karwij laten uitvoeren?  Zorg dan voor een (tijdelijke) verzekering waar nodig of maak een onderlinge geschreven overeenkomst i.v.m. aansprakelijkheid. 

Hoe kan je andere Vrijduiters vinden? Als je je adres invult, verschijnt je adres op de landkaart als een druppeltje. Kijk naar de andere druppels in je buurt om je wakkere buren te vinden. Heb je vragen? Stuur gerust een mail naar support.

Lees hieronder het Huishoudelijk Reglement en de GDPR even na, want het maken van een account betekent dat je akkoord bent met deze documenten.

De Vrijduiters, de werkgroep Werk & Handel (WEH) of haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, financiële of andere gebeurlijke schade.

Er wordt een aan te klikken validatielink naar je E-mailbox verstuurd.
Typ de code die hieronder getoond wordt.


Huishoudelijk Reglement – De Vrijduit

 

1.    Doelstelling

De Vrijduit is een groep mensen die met elkaar hun diensten, goederen en/of kennis willen uitwisselen. Dit gebeurt op een niet winstgevende basis, maar volgens een bepaald waardesysteem. Het is dus niet de bedoeling om persoonlijk financieel voordeel te verwerven uit het systeem.

 

De voordelen waarmee De Vrijduit ons mogelijk zou kunnen bedelen zijn de volgende:

-  een hecht sociaal netwerk.

- een sterkere weerbaarheid (minder afhankelijk), en verhogen van onderlinge solidariteit.

- een betere kennis, bewustzijn en toepassing van een aantal principes op het vlak van ecologie, sociale rechtvaardigheid, …
- inspelen op maatschappelijke noden om meer menselijkheid, samenhorigheid en samenwerking te brengen in onze huidige geïndividualiseerde en competitie gerichte maatschappij

 

2.    Lidmaatschap

Men kan lid worden als persoon of als groep van personen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn (bijv. gezin, met eventueel hun meerderjarige leden). Organisaties kunnen eveneens toetreden en een account aanmaken.

 Nieuwe leden zijn automatisch verplicht om via Eland  het huishoudelijk reglement goed te keuren voorlaeer het mogelijk is een account aan te maken.

 Ieder lid is zelf verantwoordelijk m.b.t. eventuele belastingplichten voortvloeiend uit de transacties. Elk nieuw lid dient in het geval van werkloosheid of ziekteverlof formulieren te laten invullen en te laten goedkeuren door de RVA of Ziekenkas. Deze formulieren zijn ter beschikking bij documenten op Eland.

 De leden engageren zich het systeem niet te verlaten met een saldo lager dan 0 Vrijduiten. Bij een negatief saldo zal het uitstappende lid ter compensatie naar De Vrijduit een evenredige tegenprestatie aanbieden.

 Bij problemen zal er eerst geprobeerd worden om te bemiddelen. Als de bemiddeling niet slaagt kan – indien nodig – het Bestuur besluiten tot schorsing of uitsluiting van een lid.

 

3.    Gewone of jaarlijkse Algemene Vergaderingen

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Vrijduit zal elk jaar een Jaarlijkse algemene vergadering organiseren rond februari.

Elk lid verbindt er zich toe - in de mate van het mogelijke - vertegenwoordigd te zijn.

 

Tijdens deze vergadering wordt toegelicht :

·      de werking van het voorbije jaar

·      activiteiten van het voorbije jaar

·      De lopende en/of nieuwe projecten.

·      De Projectgroep heeft een adviserende bevoegdheid.

 

Tijdens deze vergadering wordt beslist over :

·      Toekenning budgetten/Vrijduiten voor nieuwe en lopende projecten.
Daartoe wordt het project toegelicht en iedereen kan vragen stellen.

·      Vrijwilligerslijst De Vrijduit die de werking zal garanderen

·      Goedkeuring financiën

·      Aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement

 

Projectgroep

Taak :

·      Onderzoek naar de slaag mogelijkheden van een project

·      Toetsing van het project aan de waarden van De Vrijduit

·      Schriftelijk en gemotiveerd advies uitbrengen om voor te leggen in de Gewone of Jaarlijkse Algemene Vergadering

·      Het advies toelichten in de Gewone of Jaarlijkse Algemene Vergadering

·      Alleen een adviserende bevoegdheid.

 

Gewone Algemene Vergadering

Wanneer nodig kan het Bestuur ten allen tijde een Algemene Vergadering samen roepen met dezelfde beslissingsrechten mits aankondiging aan alle leden minstens 14 dagen op voorhand met agendapunten. Deze vergadering wordt alleen samengeroepen voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

Stemming in de Gewone of Jaarlijkse Algemene Vergadering

Stemming gebeurt met gewone meerderheid. Er worden geen volmachten gebruikt. De vergadering wordt voorgezeten door een lid van het Bestuur. Elk lid (1 lid = 1 account) heeft 1 stem. Er zijn geen voorwaarden wat betreft het aantal aanwezigen, behalve een verplichte aanwezigheid van 50% van het bestuur.

 

4.    Het Vrijwilligersteam

In het Vrijwilligersteam zetelen een aantal leden die elk een deel van de administratieve, organisatorische en andere taken op zich nemen. Vragen en/of opmerkingen kunnen steeds aan hun gericht worden.

 In principe zetelt een lid voor één jaar, maar elk lid kan zichzelf het volgende jaar weer kandidaat stellen. Alle leden die deelnemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen samen wie er deel zal uitmaken van het Vrijwilligersteam.

Een vrijwilliger neemt de taak op die hem toegewezen werd.


5.    De Vrijwilligersvergadering

Een verkozen vrijwilliger kan zelf aangeven of hij/zij wil deelnemen aan het beleid. Alleen dan zal dit lid uitgenodigd worden voor de vrijwilligersvergadering.

Deze vergadering ondersteunt de werking van en wordt samengeroepen door het Bestuur. Een lid van het bestuur is voorzitter.

Stemming in het vrijwilligersteam gebeurt door gewone meerderheid.


6.    Het Bestuur

De Vrijwilligers die deelnemen aan de vrijwilligersvergadering kunnen lid worden van het Bestuur. Vooraleer te zetelen dient een lid goedkeuring te krijgen van het Vrijwilligersteam.

 Het Bestuur functioneert als een dagelijks bestuur

Bij problemen zal er eerst geprobeerd worden om te bemiddelen. Als de bemiddeling niet slaagt kan – indien nodig – het Bestuur besluiten tot schorsing of uitsluiting van een lid.
Het Bestuur kan beslissingen nemen over alles, behalve over verandering van het Huishoudelijk Reglement en financiering projecten. Het bestuur kan kleine onkosten maken die op de Jaarlijkse Algemene Vergadering gerapporteerd zullen worden.

 

7.    Besluitvorming

Alle beslissingen - op ieder niveau - worden genomen met gewone meerderheid.

Ieder lid (= 1 account) heeft 1 stem, volmachten zijn niet mogelijk.

Bedrijven of organisaties hebben geen stemrecht.

 

8.    Vergoeding voor vrijwilligers

In december/januari blikt de vrijwilligersvergadering terug op het voorbije jaar en beslist over de verdeling van middelen, hetzij in euro’s of Vrijduiten, toegekend aan PROJECT VRIJDUIT

 

9.    Eland

Het online platform Eland - https://letsa.net/vrijduit  - laat de leden toe om Vrijduitactiviteiten uit te voeren en gegevens te raadplegen. Het programma biedt een administratieve ondersteuning voor alle activiteiten.

 

Elk lid kan onder zijn naam:

-  contactgegevens up-to-date houden

-  vraag en aanbod registreren

-  transacties uitvoeren

-  mailen naar alle leden

 

De Vrijduit is volledig transparant. Er kunnen geen transacties vernietigd of veranderd worden.

 Bij het aansluiten bij de Vrijduit stemt ieder lid uitdrukkelijk toe in het gebruik van zijn persoonlijke gegevens op Eland en het gebruik van het emailadres voor het mailen naar leden onderling.

 

10. Vraag en aanbod

De leden kunnen in Eland vraag en aanbod raadplegen.

 

Ieder lid is vrij om in te gaan op vraag en aanbod, niemand kan verplicht worden tot welke handeling dan ook. Spreek op voorhand goed af hoeveel Vrijduiten gevraagd worden, zeker als die afwijkt van de algemene regel (60 Vrijduiten per werkuur). Vergeet niet goed af te spreken als je een bedrag in Euro’s verwacht (vb bij aankoop van onderdelen).

 

Indien er een gevaarlijk werk dient uitgevoerd te worden, is het de verantwoordelijkheid van de vrager om een extra dagverzekering bij zijn verzekeringsmakelaar af te sluiten. Bespreek dus op voorhand de eventuele risio’s. De Vrijduit brengt mensen samen, maar elk lid neemt zelf zijn verantwoordelijkheid.

 

De Vrijduit en haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, financiële of andere gebeurlijke schade.

 

11. Waardering

Het waardesysteem van De Vrijduit bestaat uit Vrijduiten 1 uur komt overeen met 60 Vrijduiten. Alle Vrijduit-transacties gebeuren in Vrijduiten, doch onkosten mogen aangerekend worden in euro (aankoop materialen, energie, slijtage, schade…)  en km kunnen aangerekend worden tegen een richtprijs zoals gepubliceerd door de overheid. Doch het is aangewezen dat beide partijen hierover VOOR de transactie duidelijke afspraken maken. Indien beide partijen overeenkomen dat er meer of minder dan 20 Vrijduiten per uur mogen betaald worden, dan kan dat.

 

De stand van de account kan/mag niet meer dan +1800 of minder dan -1800  Vrijduiten zijn.  In uitzonderlijke gevallen kunnen andere limieten gehanteerd worden, mits motivatie en mits goedkeuring van het Bestuur.

 

Nieuwe leden starten met 0 Vrijduiten. Er wordt nooit interest of rente verrekend.

 

12. Transacties

Alle transacties kunnen in Eland uitgevoerd en geconsulteerd worden.

Men houdt zich aan de afgesproken waardering en deze wordt dan ook ten laatste 1 week na de actie via Eland in orde gebracht. Het is de vragende partij die de transactie in Eland inbrengt en Vrijduiten uitschrijft aan diegene die de  dienst geleverd heeft.

 

De Vrijduit stelt zicht open voor intervrijduiten met andere Vrijduitgroepen. Indien er gevrijduit wordt met een andere letsgroep dan kan dat op voorwaarde dat deze geen gebruik maken van Fiatmunten en mits goedkeuring van het Bestuur + Vrijwilligersvergadering.

 

13. Bijdragen

Er wordt van de leden een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 5 euro

Ieder jaar draagt elk lid 60 Vrijduiten bij aan de vergoeding voor projecten en alle vrijwilligers van de Vrijduit. Deze vergoeding zal automatisch door Eland geïnd worden in december of januari.

 

Door toe te treden tot De Vrijduit erkent men op de hoogte te zijn van dit Huishoudelijk Reglement en ermee in te stemmen.
PRIVACY VERKLARING De Vrijduit

 

Als Vrijduiters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe De Vrijduit omgaat met deze persoonsgegevens. De Vrijduit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten en personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten. Op het moment dat een account gemaakt wordt, verklaart men zich akkoord met de privacyverklaring.

           

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door De Vrijduit verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

·       Ledenadministratie en dienstverlening aan leden om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Vrijduit en activiteiten in samenwerking met partners

·       Het registreren van de transacties tussen de leden

       Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

       Versturen van wekelijkse mail en uitnodigingen

       Indien er een verzekering zou afgesloten worden er gegevens doorgegeven aan een verzekeringsmaatschappij

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. Op dat moment vervalt uw lidmaatschap van De Vrijduit

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :

·       Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

·       Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

·       Persoonlijke kenmerken : geboortedatum,

·       Interesses

·       Beeldmateriaal (foto’s)

·       Vraag en aanbod

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  In eLAND kan elke Vrijduiter zelf een keuze maken om gegevens minder toegankelijk te maken (zichtbaarheid voor administrators/leden/interlets).

Minimaal nodige gegevens zijn: voornaam, achternaam, adres, minstens één van de volgende contactgegevens telefoonnummer of GSMnummer of email-adres, Vraag en aanbod.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor het opzetten van een beveiligd, gesloten, online platform (momenteel is dat eLAND) om het Vrijduiten te faciliteren:

·       Het verzorgen van de internet omgeving

·       Het verzorgen van IT-infrastructuur

·       Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Met externe dienstverleners maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens voldoende te waarborgen.

 

Verstrekking aan eigen leden – ontvangers

De actieve leden hebben toegang tot de gegevens via het online platform. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor Vrijduitdoeleinden en geen andere wijze mag gebruikt worden. Het nemen van fotos van personen bij Letsactiviteiten mogen slechts gebruikt worden indien er expliciet toestemming wordt gegeven door deze personen.

 

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

·       Uw gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met eLAND

·       Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt, en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De groepen waarmee in eLAND een interletskoppeling gelegd zal worden, hebben een beperkte inzage tot de persoonsgegevens. Elke letser is in de mogelijkheid in het eLAND-systeem zelf aan te passen of eventueel meer of minder gegevens zichtbaar zijn voor de leden van groepen waarmee een interletskoppeling gelegd is.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Bewaartermijn

De Vrijduit  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Minimale persoonsgegevens en Vrijduitstand blijven bewaard en kunnen enkel verwijderd worden indien de Vrijduitstand gelijk aan of hoger dan nul is. Bij een vraag tot het verwijderen van alle persoonsgegevens van personen met een Vrijduitstand die hoger is dan nul, vervalt het recht op deze Vrijduiten.

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            commission@privacycommission.be

           

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

De Vrijduit kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de eLAND-website. De laatste wijziging gebeurde op 10 juni 2019.